ಸ್ಟ್ರೋಕಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಶೂಟಿಂಗ್.

ಮತ ಚಲಾಯಿಸಿ:

ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳು:
ಪ್ರಾಯೋಜಿತ ಕೊಡುಗೆಗಳು